هیات علمی

یست اعضای هیات علمی گروه علوم اجتماعی و پژوهشگری علوم اجتماعی      1/10/96

نوع استخدام

مرتبه علمی

دانشگاه

رشته تحصیلی

نوع مدرک

نام خانوادگی

نام

ردیف

تمام وقت قطعی

دانشیار

واحد تهران مرکزی

جامعه شناسی مسائل اجتماعی

دکتری تخصصی

عباسی اسفجیر

علی‌اصغر

1

تمام‌وقت قطعی

دانشیار

آزاد علوم تحقیقات

جامعه شناسی

دکتری تخصصی

رحمانی

علی

2

تمام‌وقت‌قطعی

استاد یار

علوم وتحقیقات

جامعه شناسی

دکتری تخصصی

پهلوان

منوچهر

3

تمام وقت آزمایشی

استادیار

علوم تحقیقات

جامعه شناسی

دکتری تخصصی

حیدرآبادی

ابوالقاسم

4

تمام وقت پیمانی

استادیار

علوم تحقیقات

جامعه شناسی

دکتری تخصصی

قلی پور

ماجده

5

تمام‌وقت‌قطعی

استادیار

هندوستان

علوم اجتماعی

دکتری تخصصی

فرزانه

سیف اله

*

لیست اعضای هیات علمی گروه پرستاری- مامایی-علوم آزمایشگاهی

نوع استخدام

مرتبه علمی

دانشگاه

رشته تحصیلی

نوع مدرک

نام خانوادگی

نام

ردیف

تمام‌وقت‌قطعی

استادیار

شهیدبهشتی

بیماری داخلی

دکتری تخصصی

طاهری

میرهادی

1

تمام‌وقت‌آزمایشی

استادیار

علوم پزشکی بابل

بهداشت باروری

دکتری تخصصی

فیروزبخت

مژگان

2

تمام‌وقت‌آزمایشی

مربی-بورس

علوم پزشکی تهران

مامائی

فوق‌لیسانس

جمالی

بیتا

3

تمام‌وقت‌آزمایشی

مربی-بورس

علوم پزشکی تهران

مامائی

فوق لیسانس

زارع

ام البنین

4

تمام‌وقت‌پیمانی

مربی

علوم پزشکی تهران

مامائی

فوق لیسانس