هیات علمی

الیست اعضای هیات علمی گروه علوم اجتماعی و پژوهشگری علوم اجتماعی

نوع استخدام

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

نوع مدرک

نام خانوادگی

نام

ردیف

تمام وقت قطعی

دانشیار

جامعه شناسی مسائل اجتماعی

دکتری تخصصی

عباسی اسفجیر

علیاصغر

1

تماموقت قطعی

دانشیار

جامعه شناسی

دکتری تخصصی

رحمانی

علی

2

تماموقتقطعی

استاد یار

جامعه شناسی

دکتری تخصصی

پهلوان

منوچهر

3

تمام وقت آزمایشی

استادیار

جامعه شناسی

دکتری تخصصی

حیدرآبادی

ابوالقاسم

4

تمام وقت پیمانی

استادیار

جامعه شناسی

دکتری تخصصی

قلی پور

ماجده

5

 

لیست اعضای هیات علمی گروه علوم آزمایشگاهی

نوع استخدام

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

نوع مدرک

نام خانوادگی

نام

ردیف

تمام وقتقطعی

استاد یار

زیست شناسی-سلولی و مولکولی

دکتری تخصصی

علی پور

مجید

1

تماموقتآزمایشی

استادیار

بیوشیمی

دکتری تخصصی

اسمعیلی

امیرحسین

2

تمام وقت پیمانی

استادیار

ایمونولوژی

دکتری تخصصی

تبارملاحسن

عقیل

3

تمام وقت آزمایشی

استادیار

زیست شناسی سلولی ...

دکتری تخصصی

طبری پور

سید رضا

4

پیمانی

استادیار

بیوشیمی بالینی

دکتری تخصصی

علی نژادمعلم

سعید

5

تمام وقت پیمانی

مربی-بورس

زیست شناسی-میکروبیولوژی

فوق لیسانس

موسوی زاده

منورالسادات

6

تماموقت آزمایشی

استادیار

زیست شناسی-

سلولی و تکوینی گیاهی

دکتری تخصصی

رضایی

فاطره

7

تماموقت پیمانی

 
 
تمام وقت پیمانی 

استادیار

 
 
استادیار 

زیست شناسی-بیوشیمی

 
انگل شناسی بالینی 

دکتری تخصصی

 
 
دکتری تخصصی 

حلیمی جلودار

 
 

محمد

 
 
طاهر 

8

 
 
   9

 

لیست اعضای هیات علمی گروه ادبیات فارسی

نوع استخدام

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

نوع مدرک

نام خانوادگی

نام

ردیف

تماموقتقطعی

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

دکتری تخصصی

شوبکلائی

علی اکبر

1

تتماموقتقطعی

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

دکتری تخصصی

کمرپشتی

عارف

2

تماموقتقطعی

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

دکتری تخصصی

مددی

مجیر

3

تماموقتقطعی

استاد یار

ادبیات فارسی

دکتری تخصصی

ابراهیم تبار بورا

ابراهیم

4

تماموقتآزمایشی

استادیار

ادبیات فارسی

دکتری تخصصی

محمودی طرزق

علیاصغر

5

تماموقتقطعی

استادیار

ادبیات فارسی

دکتری تخصصی

ساروی

ویدا

6

تمام وقت پیمانی

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

دکتری تخصصی

رمضانی

نیما

7

 

 لیست اعضای هیات علمی گروه علوم پایه

نوع استخدام

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

نوع مدرک

نام خانوادگی

نام

ردیف

تماموقت‌‌قطعی

استادیار

مکانیک-سیالات

دکتری تخصصی

حسینی

سید میراله

1

تماموقت‌‌قطعی

دانشیار

ریاضی

دکتری تخصصی

ادبی تبار

محمد

2

تماموقتآزمایشی

مربی-بورس

ریاضی کاربردی

فوق لیسانس

ایمانی

علیاصغر

1

تماموقت‌‌قطعی

استادیار

ریاضی(هندسه)

دکتری تخصصی

وثوقی

حمید

2

تماموقت قطعی

مربی

استادیار

دکتری تخصصی

محمدپور

علی رضا

3

تماموقتقطعی

دانشیار

شیمی

دکتری تخصصی

حقدادی

مینا

4

تمام وقت پیمانی

دانشیار

شیمی آلی

دکتری تخصصی

قاسم نژاد بصرا

حسن

5

تمام وقت پیمانی

استادیار

ریاضی-آنالیز

دکتری تخصصی

شوبکلائی

نبی اله

6

تمام وقت پیمانی

استادیار

شیمی فیزیک

دکتری تخصصی

فرجی

محمد

7

تمام وقت پیمانی

استادیار

آمار

دکتری تخصصی

کیاپور

آزاده

8

تمام وقت پیمانی

استادیار

ریاضی محض

دکتری تخصصی

صالحی امیری

سید صادق

9

 

 

 

 

 

 

 

تمام وقت پیمانی

استادیار

فیزیک

دکتری تخصصی

فضل پور

بهناز

10

 

لیست اعضای هیات علمی گروه ادبیات عرب

نوع استخدام

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

نوع مدرک

نام خانوادگی

نام

ردیف

تماموقتقطعی

استادیار

زبان و ادبیات عرب

دکتری تخصصی

فرقانی

علیرضا

1

تماموقتقطعی

استاد یار

زبان و ادبیات عرب

دکتری تخصصی

حسینی

سیدمحمد

2

تماموقتقطعی

استادیار

زبان و ادبیات عرب

دکتری تخصصی

رنجبر

عباس

3

 

لیست اعضای هیات علمی گروه پرستاری و مامایی

نوع استخدام

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

نوع مدرک

نام خانوادگی

نام

ردیف

تماموقتقطعی

استادیار

بیماری داخلی

دکتری تخصصی

طاهری

میرهادی

1

تماموقتآزمایشی

استادیار

مامائی

دکتری

فیروزبخت

مژگان

2

تماموقتآزمایشی

مربی

مامائی

فوقلیسانس

جمالی

بیتا

3

تماموقتآزمایشی

مربی

مامائی

فوق لیسانس

زارع

ام البنین

4

تماموقتپیمانی

مربی

مامائی

فوق لیسانس

کاظمی نوائی

فاطمه

5

تماموقتپیمانی

مربی

پرستاری

فوق لیسانس

تقلیلی

فاطمه

6

تماموقتپیمانی

مربی

پرستاری

فوق لیسانس

رحمانی

نرگس

7

تماموقتپیمانی

مربی

پرستاری

فوق لیسانس

نبویان

ماجده

8

تماموقتپیمانی

مربی

پرستاری مراقبتهای ویژه

فوق لیسانس

رضائی

فاطمه

9

 

 

 

 

 

 


 

لیست اعضای هیأت علمی گروه تربیت بدنی

نوع استخدام

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

نوع مدرک

نام خانوادگی

نام

ردیف

تمام وقت آزمایشی

 استادیار تربیت بدنی بورس دکتری استکی سمیرا 1  

تماموقتپیمانی

مربی-بورس

تربیت بدنی

بورس دکتری

قنبری

ایمان

2

تماموقتپیمانی

مربی

تربیت بدنی

دکتری

زنگانه

آزاده

3

 

لیست اعضای هیات علمی گروه  زبان انگلیسی

نوع استخدام

مرتبهعلمی

رشته تحصیلی

نوع مدرک

نام خانوادگی

نام

ردیف

تماموقتقطعی

مربی-بورس

زبان انگلیسی

فوق لیسانس

دانش پویا

ناصر

1

تمام وقت آزمایشی

مربی

آموزش زبان انگلیسی

فوق لیسانس

بهرامی

سمانه

2

تمام وقت پیمانی

استادیار

آموزش زبان انگلیسی

دکتری

نصرالهی

عالیه

3

 

لیست اعضای هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی

نوع استخدام

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

نوع مدرک

نام خانوادگی

نام

ردیف

تماموقتآزمایشی

استادیار

مدیریت نیروی انسانی

دکتری تخصصی

غلامی عزیزی

محمد

1

تماموقتآزمایشی

استادیار

مدیریتصنعتی

دکتری

ثریائی

علی

2

تماموقتقطعی

مربی-بورس

مدیریت بازرگانی

فوق لیسانس

سعیدیان

مسعود

3

تماموقتقطعی

دانشیار

مدیریت بازرگانی-مالی

دکتری تخصصی

نبوی چاشمی

سیدعلی

4

تماموقتقطعی

استادیار

مدیریت -تولیدوعملیات

دکتری تخصصی

علیزاده

رحمت

5

تماموقتآزمایشی

مربی-بورس

مدیریتصنعتی

فوق لیسانس

معصومی

شیبا

6

تماموقت آزمایشی

استادیار

مدیریتصنعتی

دکتری تخصصی

آزاد

رحمت ا...

7

تماموقتآزمایشی

استادیار

مدیریت بازرگانی

دکتری تخصصی

فانی

مجید

8

تماموقتآزمایشی

مربی-بورس

مدیریت بازرگانی

فوق لیسانس

جبارزاده

سید وحید

9

تماموقتپیمانی

مربی-بورس

مدیریتصنعتی

فوق لیسانس

یوسفی

مرتضی

10

تماموقتپیمانی

استادیار

مدیریت بازرگانی

دکتری تخصصی

روح الامینی

مهدی

11

تماموقتپیمانی

استادیار

مدیریت بازاریابی

دکتری تخصصی

قلی پور فریدونی

شهربانو

12

 

لیست اعضای هیأت علمی گروه اقتصاد

نوع استخدام

مرتبهعلمی

رشته تحصیلی

نوع مدرک

نام خانوادگی

نام

ردیف

تماموقتآزمایشی

استادیار

اقتصاد

دکتری تخصصی

معماریان

عرفان

1

تمام وقت پیمانی

استادیار

علوم اقتصادی

دکتری تخصصی

نصرالهی

محمد

2

تماموقت پیمانی

استادیار

علوم اقتصادی

دکتری تخصصی

شفیعی کاخکی

مریم

3

 

لیست اعضای هیات علمی گروه  آموزش ابتدائی  علوم تربیتی-روانشناسی

نوع استخدام

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

نوع مدرک

نام خانوادگی

نام

ردیف

تماموقتقطعی

استادیار

برنامه ریزی درسی

دکتری تخصصی

شجاعی

علیاصغر

1

تماموقتآزمایشی

مربی-بورس

روان شناسی بالینی

فوق لیسانس

یعقوبی

قاسم

2

تماموقتقطعی

مربی-بورس

مشاوره

فوق لیسانس

حسینی

میراسدا..

3

تماموقت آزمایشی

استاد یار

فلسفه تعلیم و تربیت

دکتری تخصصی

حسینزاده

بابک

4

تمام وقت آزمایشی

استاد یار

علــوم تربیتی

دکتری تخصصی

صادقی

جمال

5

تماموقتقطعی

استادیار

آموزش عالی

دکتری تخصصی

علی اسماعیلی

عبدا...

6

تمام وقتپیمانی

استادیار

مدیریت آموزشی

دکتری تخصصی

قاسم زاده

کوروش

7

تماموقتپیمانی

استادیار

مدیریت آموزشی

دکتری تخصصی

حسینی

سیده زهرا

8

تماموقتپیمانی

استادیار

مدیریت آموزشی

دکتری تخصصی

طاهری

فاطمه

9

تماموقتقطعی

استادیار

روان شناسی

دکتری تخصصی

اکبرنتاج شوب

نبی ا

10

 

لیست اعضای هیات علمی گروه تکنولوژی  شیلات

نوع استخدام

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

نوع مدرک

نام خانوادگی

نام

ردیف

تمام وقت آزمایشی

استادیار

شیلات

دکتری تخصصی

وطن دوست

صابر

1

تمام وقت آزمایشی

استادیار

منابع طبیعی (ش

دکتری تخصصی

قبادی

شایان

2

تمام وقت پیمانی

استادیار

منابع طبیعی (ش

دکتری تخصصی

منوچهری

حامد

3

تمام وقت آزمایشی

استادیار

شیلات

دکتری تخصصی

چنگیزی

رضا

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 لیست اعضای هیات علمی گروه الهیات ومعارفاسلامیفقه و مبانی حقوق

نوع استخدام

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

نوع مدرک

نام خانوادگی

نام

ردیف

تمام