معاون علمی

·         اطلاعات شخصی :

 

نام : شایان         فامیلی : قبادی        متولد : 1358         شماره ملی : 2062991746

محل تولد : بابل                                                        کدپستی : 98999-47166  

آدرس محل کار : بابل ، کمربندی غربی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

سمت : عضو هیئت علمی گروه شیلات

مرتبه علمی : استادیار

تلفن :  011-32415003

آدرس الکترونیکی :          shgh_science@yahoo.com

                                                   ghobadi@baboliau.ac.ir                                          

 

·         سوابق تحصیلی :

 

مدرک

محل تحصیل

رشته تحصیلی

زمان

معدل

کارشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

شیلات

1377-1381

09/17

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

شیلات

1381-1383

16/18

دکتری تخصصی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

شیلات

1383- 1388

79/18

 

 

·         سوابق اجرایی :

 

- مدیرگروه پژوهشی رشته‌های منابع طبیعی و کشاورزی باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل (86- 1385).

- مدیر داخلی مجله علمی علوم تکثیر و آبزی پروری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل(از سال 1392).

- مسئول پیگیری و راه‌اندازی مرکز رشد واحدهای فناور شیلاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل (از سال 1392).

- مدیر آموزش و برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل (از 8/4/1393).

- عضو علی البدل کمیته بدوی انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل (از 12/6/1393).

- سرپرست معاونت دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل (از 7/7/1393).

- عضو اصلی شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل (از 15/7/1393).

- رئیس کمیته انضباطی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل (از 30/7/1393).

- عضو کمیسیون موارد خاص آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل (از 0/0/1393).

 

 

·         سوابق پژوهشی :

 

مقالات چاپ شده در مجلات ISI:

 

 

  1. Effect of dietary mannan oligosaccharide (MOS) on growth performance, survival, body composition, and some hematological parameters in giant sturgeon juvenile (Huso huso Linnaeus, 1754), Fish Physiol Biochem, 2011.

 

  1. Effect of prebiotic mannan oligosaccharide on hematological and blood serum biochemical parameters of cultured juvenile great sturgeon (Huso huso Linnaeus, 1754), J. Appl. Ichthyol. (2013), 1–5.

 

  1. Study on Effect of Red Bell Pepper on Growth, Pigmentation and Blood Factors of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss), World Journal of Zoology 8 (1): 17-23, 2013.

 

 

مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمی پژوهشی :

 

1.   بررسی کارآیی غذاده تقاضایی با مکانیسم جدید (N.D.F) در غذادهی ماهی قزل آلا. (مجله علمی پژوهشی شیلات ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر: سال اول ، پیش شماره سوم ، پاییز 1386) .

 

2.   بررسی تاثیر فاکتورهای محیطی بر تنوع بایوفولینگ ها در اسکله های بندر امام خمینی. ( مجله علمی پژوهشی شیلات ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر: سال دوم ، شماره دوم ، تابستان 1387).

 

3.   بررسی عملکرد مکمل آنزیمی آویزایم بر جایگزینی آرد ماهی با آرد سویا و تاثیر آن بر رشد و بازماندگی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). (مجله علمی پژوهشی شیلات ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر: سال سوم، شماره دوم ، تابستان 1388).

 

4.   اثر جایگزینی آرد ماهی با آرد سویا در جیره غذایی بر ترکیب اسید چرب و تغییرات کیفی فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). (مجله علمی پژوهشی بیولوژی دریا ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز: سال سوم، شماره نهم، بهار 1390).

 

5.   بررسی ساختار جمعیت کیلکای چشم درشت (Clupeonella grimmi) در سواحل استان مازندران. (مجله علمی پژوهشی تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران : سال دوم شماره 3 ، پاییز 1390).

 

6.   تاثیر سطوح مختلف پربیوتیک مانان الیگوساکارید بر شاخص های رشد، بازماندگی ، ترکیب لاشه در فیل ماهیان (Huso huso Linnaeus, 1754) جوان پرورشی. (مجله علمی پژوهشی علوم و فنون دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر: دوره 10 ، شماره 4 ، زمستان 1390).

 

7.   تأثیر پربیوتیک مانان الیگوساکارید و بتا 1و3 گلوکان (تکنوموس) بر برخی پارامترهای هماتولوژیک و بیوشیمی سرم خون بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). (مجله بهره برداری و پرورش آبزیان ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان: جلد اول، شماره اول، بهار 1391).

 

8.   بررسی اثر رنگدانه آستاگزانتین روی رشد، رنگ پذیری و فاکتورهای خونی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). (مجله علمی پژوهشی آبزیان و شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس: سال سوم، شماره 9، بهار 1391).

 

9.   تأثیر سطوح مختلف پربیوتیک مانان ­الیگوساکارید بر برخی پارامترهای هماتولوژیک و بیوشیمیایی سرم خون فیل ماهیان (Huso huso Linnaeus, 1754) جوان پرورشی. (مجله علمی پژوهشی دامپزشکی ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده دامپزشکی: دوره هشتم، شماره 2 ، تابستان 1391).

 

10. تأثیر رنگهای مختلف نور روی شاخص های رشد و بازماندگی لارو ماهی کوی Cyprinus carpio carpio (مجله علمی پژوهشی تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران:   سال سوم، شماره چهارم، زمستان 1391 (پیاپی دهم).

 

11.  اثر محرومیت غذایی و رشد جبرانی روی شاخص‌های رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)، (مجله علمی علوم تکثیر و آبزی پروری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل: دوره اول، شماره اول، بهار 1392).

 

12.  تاثیر سطوح مختلف پربیوتیک مانان الیگوساکارید بر شاخص های رشد، بازماندگی ، ترکیب لاشه و تراکم لاکتوباسیل های روده در بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). (مجله توسعه آبزی‌ پروری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان: سال هفتم، شماره دوم، تابستان 1392).

 

13. تأثیر جیره های حاوی سطوح مختلف آرد سویا همراه با مکمل آنزیمی آویزایم بر شاخص های هماتولوژی و بیوشیمیایی سرم خون ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss). (مجله علمی پژوهشی دامپزشکی ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده دامپزشکی: دوره 9، شماره 3، پائیز 1392).

 

14. مقایسه تاثیر سطوح مختلف پروبیوتیک پری‌مالاک و پری‌بیوتیک فرمکتو بر شاخص‌های رشد، تغذیه و بازماندگی بچه‌ماهیان انگشت‌قد قزل‌آلای رنگین‌کمان‌(Oncorhynchus mykiss). (مجله علمی علوم تکثیر و آبزی پروری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل: دوره اول، شماره دوم، تابستان 1392).

 

15.   تاثیر مخلوط پربیوتیک الیگوساکارید (MOS) و بتا 1و3 گلوکان بر شاخصهای رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه بچه ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella). (مجله علمی علوم تکثیر و آبزی پروری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل: دوره دوم، شماره اول، زمستان 1392).

 

16.   بررسی اثرات سطوح مختلف نانو ذره آهن (Fe) بر فاکتورهای رشد و تغذیه ماهی قزل‏آلای رنگین‏کمان (Oncorhynchus mykiss). (مجله علمی علوم تکثیر و آبزی پروری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل: دوره دوم، شماره اول، زمستان 1392).

 

17.   تأثیر  سطوح متفاوت پریبیوتیک ایمکس (A-Max) بر عملکرد رشد، بازماندگی، ترکیب لاشه و پارامترهای هماتولوژی در بچه ماهیان کلمه (Rutilus rutilus). (مجله علمی علوم تکثیر و آبزی پروری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل: دوره دوم، شماره دوم، بهار 1393).

 

18. بررسی تاثیر افزودن مکمل ویتامین ب2 (ریبوفلاوین) به غذا بر میزان رشد، بازماندگی و فاکتورهای خونی و ایمنی(IgM) ماهی کپور معمولی انگشت قد (Cyprinus carpio). (مجله علمی پژوهشی بیولوژی دریا ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز: پذیرش شده و در دست چاپ).

 

 

19. اثر فلفل دلمه‌ای قرمز بر روی رشد، رنگ پذیری و فاکتورهای خونی قزل آلای رنگین کمان            (Oncorhynchus mykiss). (مجله علمی پژوهشی بیولوژی دریا ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز: پذیرش شده و در دست چاپ).

 

20. تاثیر سطوح مختلف پروبیوتیک (باکتوسل) بر شاخص های رشد، درصد بقاء ، ترکیب لاشه و تراکم باکتریایی روده فیل ماهی جوان (Huso huso) . (مجله علمی پژوهشی شیلات ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر:             پذیرش شده و در دست چاپ) .

 

21. اثر رنگدانه گیاهی لوتئین بر فاکتورهای رشد، تغذیه، بقا و رنگ پذیری گوشت ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) . (مجله علمی پژوهشی بیولوژی دریا ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز: پذیرش شده و در دست چاپ).

 

22. اثر ویتامین E بر رشد، بازماندگی و فاکتورهای خونی بچه ماهی انگشت قد کپور معمولی (Cyprinus carpio Linaeus 1785). (مجله علمی پژوهشی شیلات ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر: پذیرش شده و در دست چاپ).

 

23. مقایسه تاثیر سطوح مختلف پربیوتیکهای A-max  وMOS جیره بر شاخصهای رشد، بازماندگی و ترکیبات لاشه در بچه ماهی آمور (Ctenopharyngodon idella) پرورشی. (مجله علمی پژوهشی شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر: پذیرش شده و در دست چاپ).

 

24. تأثیر جیره غذایی حاوی سطوح مختلف زئولیت بر عملکرد رشد، بازماندگی و ترکیبات لاشه بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). (مجله علمی پژوهشی شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر: پذیرش شده و در دست چاپ).

 

25. اثرسطوح مختلف پروبیوتیک باکتوسل بربرخی شاخص‌های رشد، بازماندگی وترکیبات بدن بچه ماهی کپور معمولی(Cyprinus carpio). (مجله علمی پژوهشی توسعه آبزی پروری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان: پذیرش شده و در دست چاپ).

 

26. تأثیر سطوح مختلف پربیوتیک مانان الیگوساکارید بر برخی پارامترهای هماتولوژیک و بیوشیمی سرم خون بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). (نشریه علمی پژوهشی شیلات(مجله منابع طبیعی ایران)، دانشگاه تهران: پذیرش شده و در دست چاپ).

 

27. تاثیر سطوح مختلف ترکیب فایتوژنیک Biomin P.E.P 1000 جیره بر شاخص‌های رشد، تغذیه و بازماندگی بچه ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) (مجله علمی پژوهشی تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران: پذیرش شده و در دست چاپ).

 

28. تاثیر سطوح مختلف پروبیوتیک باکتوسل بر شاخص های رشد، تغذیه و بقای بچه ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) (مجله علمی پژوهشی تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران: پذیرش شده و در دست چاپ).

 

29. تاثیر سطوح مختلف پروبیوتیک باکتوسل بر شاخص های رشد، تغذیه و بقای بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) (مجله علمی پژوهشی توسعه آبزی پروری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان: پذیرش شده و در دست چاپ).

 

 

مقاله های انگلیسی (همایش ها) :

 

1.      Identification of macrofouling in Imam Khomeini port (Khure – musa), Iran. (ASIC/STAFO 2007 CONFERENCE) February 10-13, 2007 Kuwait Institute for Scientific Researche , Kuwaite.

 

2.      Community structure of marine biofoulings in Imam Khomeini port , Iran. (ASIC/STAFO 2007 CONFERENCE) February 10-13, 2007 Kuwait Institute for Scientific Researche , Kuwaite.

 

3.      Identification of Decapoda in biofouling organisms in piles of Imam Khomeini port -Iran . 8th Asian Fisheries Forum, November 20- 23, 2007, Kochi, India.

 

4.      Identification of Bivalves in biofouling organisms in piles of Imam Khomeini port - Iran . 8th Asian Fisheries Forum, November 20- 23, 2007, Kochi, India.

 

5.      Identification of Polychaeta in biofouling organisms in piles of Imam Khomeini port –Iran . 8th Asian Fisheries Forum, November 20- 23, 2007, Kochi, India.

 

6.      Identification and study of Nereidae in muddy beds of Mahshahr – Iran. 8th Asian Fisheries Forum, November 20- 23, 2007, Kochi, India.

 

7.      Effect of environmental factor in frequency of Polychaeta in biofouling organisms in piles Imam Khomeini port- Iran. 8th Asian Fisheries Forum, November 20- 23, 2007, Kochi, India.

 

8.      Effect of environmental factor in biodiversity of Crustacea in biofouling organisms in piles of Imam Khomeini port- Iran . 8th Asian Fisheries Forum, November 20- 23, 2007, Kochi, India.

 

9.      Seasonal change of mollusca in biofouling organisms in piles of Imam Khomeini port- Iran . 8th Asian Fisheries Forum, November 20- 23, 2007, Kochi, India.

 

10. The effect of vitamin E on growth and survival rate of fingerling common carp Cyprinus carpio (Linnaeus, 1785). Aquaculture Europe 2011. October 18-21, 2011. Rhodes, Greece.

 

11. The effect of red bell pepper on the blood factores of rainbow trout. Aquaculture Europe 2011. October 18-21, 2011. Rhodes, Greece.

 

12. The Effects of Lutein on Growth and Blood Factors of Rainbow Trout. Intemational conference on chemical, Ecology and Environmental sciences (ICCEEs'2011). December  17 – 18, 2011. Pattaya , Thailand.

 

13. Effect of delayed icing on quality changes of iced big head carp (Hypophthalmichthy nobilis). AQUA 2012. September 1 – 5, 2012. Prague , Czech Republic.

 

 

مقاله های فارسی (همایش ها) :

 

1- برآورد کارایی سیستم تصفیه فاضلاب کارخانه آنتی بیوتیک سازی و بررسی میزان شاخص های آلودگی در پساب ورودی به رودخانه پذیرنده. (دومین همایش ملی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها : اهواز 6-4 آذرماه 1383 ).

2- بررسی اثرات زمان یخ گذاری بر ترکیبات شیمیایی میگوی سفید سرتیز. (اولین همایش ملی شیلات و توسعه پایدار : قائم شهر 19-18 آبان ماه 1384 ).

 

3- بررسی بیولوژیک خامه ماهی با تاکید بر امکان پرورش آن در ایران . (اولین همایش بین المللی علوم زیستی ایران : کرج 24-23 آذر ماه 1384 ).

 

4- بررسی راهکارهای بهبود ذخایر ماهیان خاویاری . (ششمین همایش علوم و فنون دریائی و اولین همایش آبنگاری ایران : تهران 17-15 اسفند ماه 1384 ).

 

5- بررسی اثرات زمان یخ گذاری بر فاکتورهای کیفی (Metapenaeus affinis) . ( شانزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران : گرگان 24-23 فروردین ماه 1385 ).

 

6- ارزیابی ایمنی بنادر صیادی . (چهاردهمین همایش ارگانهای دریایی کشور، ارتقاء مدیریت هماهنگ حمل و نقل دریایی در چشم انداز توسعه 20 ساله کشور : محمود آباد 20-19 اردیبهشت ماه 1385 )

 

7-  بررسی وضعیت آلودگی و تأثیر آن بر ماکروفولینگ ها در اسکله های بندر امام خمینی (خور موسی) با استفاده از شاخص های اکولوژیک و تنوع زیستی . (چهارمین همایش سراسری و دومین همایش بین المللی زیست شناسی ایران : تهران 9-7 شهریور 1385 ).

 

8-  بررسی تفاوتهای گونه ای بایو فولینگ ها در مناطق آلوده و غیر آلوده اسکله های بندر امام خمینی . (چهارمین همایش سراسری و دومین همایش بین المللی زیست شناسی ایران : تهران 9-7 شهریور 1385 ).

 

9-  بررسی ارتباط بین داده های زیست محیطی و تراکم پاروپایان پلانکتونیک خوریات ماهشهر . ( فلاورجان 18 آبانماه 1385 ).

 

10-  بررسی نقش فاکتورهای محیطی بر تنوع بایوفولینگ ها در اسکله های بندر امام خمینی . ( فلاورجان 18 آبانماه 1385 ).

 

11- تاثیرات بیوفیلم روی سیستمهای توزیع آب و فاضلاب. ( پنجمین همایش سراسری علوم پایه باشگاه پژوهشگران جوان : قائم شهر 18-17 آبان ماه 1385 ).

 

12- کاربرد شاخصهای بیولوژیک و اکولوژیک و تنوع زیستی در وضعیت آلودگی خوریات ماهشهر با استفاده از اجتماعات ماکروبنتوزی (اولین همایش سراسری اکولوژی ایران : تهران- دانشگاه الزهرا 25 آبان ماه 1385).


13- بررسی میزان تنوع زیستی و غنای گونه
ای گروه کرمهای پرتار در خور موسی (اولین همایش سراسری اکولوژی ایران : تهران- دانشگاه الزهرا 25 آبان ماه 1385).

 

14- بررسی روند تغییرات فصلی بایوفولینگها در اسکله های بندر امام خمینی (اولین همایش سراسری اکولوژی ایران :  تهران- دانشگاه الزهرا 25 آبان ماه 1385).

 

15- ارزیابی اثرات فرآیند کنسرو کردن بر روی ارزش غذایی ماهی کیلکا (سومین سمینار امنیت غذایی: سوادکوه - دانشگاه آزاد اسلامی 22-23 آذر ماه 1385 ) . 

 

16- آبسنگهای مرجانی خلیج فارس و عوامل نابودی آنها . (سومین همایش ملی بحران های زیست محیطی ایران و     راهکارهای بهبود آنها : اهواز 8-6 دی ماه 1385 ).

 

17- اکو توریسم . (چهارمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران : تهران 3 اسفند 1385).

 

18- سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و کاربردهای آن . (چهارمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران : تهران 3 اسفند 1385).

 

19- بررسی مقایسه ای اثر LRH-A و آنتاگونیست دوپامین (Pimozide) و هیپوفیز بر ترشح هورمونهای GTH I و GTH II در مولدین کپورمعمولی (Cyprinus carpio) . (اولین همایش علوم و صنایع شیلاتی : آزادشهر- دانشگاه آزاد اسلامی- 7 -8 اسفند ماه 1385).           

 

20- بررسی تاثیر سم دیازینون امولسیون 60% بر مرگ و میر ماهی سیم (Abramis brama) . (اولین همایش علوم و صنایع شیلاتی : آزادشهر- دانشگاه آزاد اسلامی- 7 -8 اسفند ماه 1385).

 

21- بررسی کارآیی غذاده تقاضایی با مکانیسم جدید (N.D.F) در غذادهی ماهی قزل آلا . (اولین همایش علوم و صنایع شیلاتی : آزادشهر- دانشگاه آزاد اسلامی- 7 -8 اسفند ماه 1385).

 

22- فیزیولوژی مهاجرت در آزادماهیان . (اولین همایش علوم و صنایع شیلاتی : آزادشهر- دانشگاه آزاد اسلامی-        7 -8 اسفند ماه 1385).

 

23- بررسی بیوانرژی مهاجرت در آزادماهیان . (اولین همایش علوم و صنایع شیلاتی : آزادشهر- دانشگاه آزاد اسلامی- 7 -8 اسفند ماه 1385).

 

24- فواید و مضرات استفاده از فراورده های کوسه ماهیان . (اولین همایش علوم و صنایع شیلاتی : آزادشهر- دانشگاه آزاد اسلامی- 7 -8 اسفند ماه 1385).

 

25- فواید استفاده از مواد پلیمری در بسته بندی محصولات دریایی . (اولین همایش علوم و صنایع شیلاتی: آزادشهر- دانشگاه آزاد اسلامی- 7 -8 اسفند ماه 1385).    

 

26- مطالعه روش ایزوالکتریک فوکوسینگ (IEF) در شیب pH ثابت ، برای شناسایی افتراقی گونه ماهی ها. (اولین همایش علوم و صنایع شیلاتی : آزادشهر- دانشگاه آزاد اسلامی- 7 -8 اسفند ماه 1385).

 

27- بررسی تاثیر سم دیازینون گرانول 5% بر مرگ و میر ماهی سیم (Abramis brama) . (اولین همایش علوم و صنایع شیلاتی : آزادشهر- دانشگاه آزاد اسلامی- 7 -8 اسفند ماه 1385).

 

28- بررسی تاثیر بکارگیری عصاره هیپوفیز همراه با پروستاگلندین PGF2a در القاء نهایی رسیدگی تخمک تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus). (دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور : کرج- 25-26 اردیبهشت 1386).

           

29- بررسی اثر سم دیازینون گرانول 5% بر روی مرگ و میر ماهی سیم. (دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور: کرج- 25-26 اردیبهشت 1386).

 

30- بررسی نقش تغییرات محیطی بر تنوع گونه ای سخت پوستان اجتماعات بایوفولینگ در اسکله های بندر امام خمینی- خور موسی. (دومین کنفرانس سراسری علوم جانوری: رشت- 13-14 شهریور 1386).

 

31-  مطالعه کمی و کیفی استراکودا درسواحل جنوبی دریای خزر. (همایش علمی پژوهشی تالاب ها و آبهای داخلی شمال کشور : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی 24-25 آذر 1386 ).

 

32-  بررسی علل تخریب برخی از تالاب های ایران. (همایش علمی پژوهشی تالاب ها و آبهای داخلی شمال کشور : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی 24-25 آذر 1386 ).

 

33- بررسی تجزیه میکروبی نفت در محیط آبی به عنوان یکی از منابع آلودگی در خلیج فارس. (اولین همایش منطقه ای خلیج فارس : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر 10 11 اردیبهشت 1387‌) .

 

34-  بررسی ارزش غذایی و خواص ارگانولپتیک قزل آلای رنگین کمان تغذیه شده با جیره های حاوی مقادیر متفاوت پروتئین آرد سویا. (اولین کنفرانس ملی علوم شیلات و آبزیان ایران : دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان 17-19 اردیبهشت 1387 ).

 

35-  معرفی جانوران تالاب انزلی و گونه های در معرض خطر انقراض در این تالاب (نخستین همایش منطقه ای شیلات: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه 24-25 آذر ماه 1387 ).

 

36-  تعیین میزان استفاده از دیاتومیت(Diatomyte   (طبیعی در جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhinchus mykiss) برای بازماندگی بیشتر و ترکیب بهتر لاشه . ( همایش منطقه ای آبزی پروری نوین و توسعه پایدار : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل - 30 بهمن ماه و اول اسفند ماه 1387 ) .

 

37-  تکثیر و پرورش تیلاپیای جنس Oreochromis به عنوان گونه‌ای با قابلیت پرورش. ( همایش منطقه ای آبزی پروری نوین و توسعه پایدار : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل - 30 بهمن ماه و اول اسفند ماه 1387 ) .

 

38-  بررسی ارتباط میزان شیوع بیماریهای قلبی با مصرف ماهی. ( همایش منطقه‌ای آبزی پروری نوین و توسعه پایدار: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل 30 بهمن ماه و اول اسفند ماه 1387 ) .

 

39- استفاده از پربیوتیک­ (Prebiotic) بعنوان راهکاری نوین در صنعت آبزی پروری. (همایش منطقه‌ای آبزی‌پروری نوین و توسعه پایدار : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل 30 بهمن ماه و اول اسفند ماه 1387 ) .

 

40-  بررسی استفاده از شاخص های مدیریتی برای جلوگیری از تخریب اکوسیستم تالاب (اولین همایش ملی تالابهای ایران : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز 14- 15 اسفند ماه 1387 ).

 

41-  رابطه بیماریهای قلبی با مصرف ماهی در استان مازندران ( اولین همایش علمی دانشجویی علوم شیلاتی: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 30  اردیبهشت ماه 1388).

 

42-  اثر ویتامین E بر رشد، بقاء و فاکتورهای خونی ماهی انگشت قد کپور معمولی (Common carp). (دومین کنفرانس ملی علوم شیلات و آبزیان ایران : دانشگاه آزاد لاهیجان- 20-22 اردیبهشت ماه 1390).

 

43- اثر رنگدانه لوتئین بر روی رشد ، رنگ پذیری و فاکتورهای خونی قزل‌آلای رنگین‌کمان         (Oncorhyncus mykiss). (کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت پایدار منابع طبیعی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات- 26 آبان ماه 1390).

 

44- اثر ویتامین ریبوفلاوین بر روی رشد، بازماندگی و فاکتورهای خونی ماهی کپور معمولی انگشت قد (Common carp, Linnaeus, 1785) . (کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت پایدار منابع طبیعی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات- 26 آبان ماه 1390).

 

45- تأثیر رنگهای مختلف نور روی شاخص های رشد و بازماندگی لارو ماهی کوی Cyprinus carpio carpio . (کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت پایدار منابع طبیعی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات- 26 آبان ماه 390 ).

 46- اثر رنگدانه آستاگزانتین بر روی رشد ، رنگ پذیری و فاکتورهای خونی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhyncus mykiss). (اولین همایش ملی آبزی پروری ایران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی- 8-9 آذرماه 1390).

47- مروری بر تکثیر و پرورش آبالون با تاکید بر امکان بومی سازی آن در ایران. ( اولین همایش ملی صید و بهره برداری از ذخایر آبزیان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان- 23و24 آذر ماه 1390).

48- بررسی اثرات عوامل طبیعی و صیادی بر جمعیت کیلکای آنچوی Clupeonella engrauliformis در دریای خزر. (اولین همایش ملی صید و بهره برداری از ذخایر آبزیان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان- 23 و 24 آذرماه 1390).

49- Effects Of Natural Carotenoid On Blood Factors In RainbowTrout

(نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت مواد غذایی با منشا دامی : قم : اول اردیبهشت 1391).

 

50- تلقیح پروبیوتیکهای باسیلی بومی به دستگاه گوارش لارو ماهی کپور پرورشی و نقش آنها در بهبود سلامتی و کاهش نرخ مرگ و میر آنها. (هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران: تهران 9 11 اردیبهشت ماه 1391).

 

51- اثر نایسین و اسانس آویشن شیرازی بر رفتار باکتری لیستریا مونوسیتوژنز تلقیح شده در گوشت چرخ شده ماهی کیلکای معمولی(دومین سمینار ملی امنیت غذایی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه 26 و 27 مهرماه 1391).

52- اثرات عوامل طبیعی و صیادی بر صید کیلکای معمولی Clupeonella cultriventris caspia در سواحل مازندران. (دومین همایش ملی منابع شیلاتی دریای خزر: دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - 9 و 10 آبان ماه 1391).

53-سنجش رنگپذیری و برخی شاخصهای خونی قزل آلای رنگین کمان تغذیه شده با لوتئین (Oncorhynchus mykiss). (همایش ملی پژوهشهای آبزیان و اکو سیستمهای آبی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه 24 آبان ماه 1391).

 

54-بررسی مقدماتی اثر ویتامین C بر فاکتورهای رشد و بقای بچه ماهی انگشت‌ قد کپور معمولی        (Cyprinus carpio). (پنجمین همایش دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر 20 آذرماه 1391).

 

55- بررسی مقایسه ای اثر پودر زردچوبه (Curcuma longa) و پودر سیر (Allium sativum) در جیره غذایی بر روی فاکتورهای سرمی خون ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio). (اولین همایش ملی پژوهش های شیلاتی با محوریت ماهیان زینتی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل - 8و9 اسفندماه 1391).

 

56- بررسی مقایسه ای اثر پودر زردچوبه (Curcuma longa) و پودر سیر (Allium sativum) در جیره غذایی بر روی فاکتورهای سلولی خون ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio).  (اولین همایش ملی پژوهش های شیلاتی با محوریت ماهیان زینتی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل - 8و9 اسفندماه 1391).

 

57-بررسی تاثیر پروبیوتیک پریمالاک بروی عملکرد تولید مثلی و برخی فاکتورهای رشد ماهی آنجل (Pterophyllum scalare). (اولین همایش ملی پژوهش های شیلاتی با محوریت ماهیان زینتی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل - 8و9 اسفندماه 1391).

 

58- بررسی تولید مثل جمعیت کیلکای معمولی Clupeonella caspia در سواحل استان مازندران. (اولین همایش ملی پژوهش های شیلاتی با محوریت ماهیان زینتی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل - 8و9 اسفندماه 1391).

 

59- روند تغییرات پارامترهای بیولوژیک کیلکای معمولی Clupeonella caspia در سواحل مازندران. (اولین همایش ملی پژوهش های شیلاتی با محوریت ماهیان زینتی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل - 8و9 اسفندماه 1391).

 

60- بررسی تاثیرسطوح مختلف ترکیبات پروبیوتیکی پری مالاک و پری بیوتیکی فرمکتو بر شاخصهای رشد، تغذیه و بازماندگی در بچه ماهیان انگشت قد(Oncorhynchus mykiss). (اولین همایش ملی پژوهش های شیلاتی با محوریت ماهیان زینتی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل - 8و9 اسفندماه 1391).

 

61- بررسی تاثیر جیره های لاشبرگ و نان بر ماندگاری ، رشد و ارزش غذایی گاماروس Gammarus pulex.  (اولین همایش ملی پژوهش های شیلاتی با محوریت ماهیان زینتی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل - 8و9 اسفندماه 1391).

 

62- تاثیر سطوح مختلف سین بیوتیک بایومین ایمبو(Biomin imbo) بر شاخص های  رشد و بقاء در قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus myksis). (اولین همایش ملی پژوهش های شیلاتی با محوریت ماهیان زینتی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل - 8و9 اسفندماه 1391).

 

63- اثر ویتامین ث بر روی فاکتورهای رشد و بقای کپور پرورشی انگشت قد (Cyprinus carpio). (اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست: پژوهشکده سوانح طبیعی ایران، تهران- 20 اسفند 1391).

 

64-  تأثیر تأخیر در یخ گذاری بر روی کیفیت لاشه ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspius). (سومین همایش ملی کشاورزی، آبزیان و غذا: بوشهر، 28-29 آذرماه 1392).

 

65- تاثیر سطوح مختلف پربیوتیک ای- مکس (A-max) بر عملکرد رشد و بقا بچه ماهیان سفید دریای خزر.(Rutilus frisii kutum) . (سومین همایش ملی کشاورزی، آبزیان و غذا: بوشهر، 28-29 آذرماه 1392).

 

66- تاثیر سطوح مختلف پربیوتیک Biomin P.E.P 1000 بر ترکیبات لاشه و بازماندگی بچه ماهیان قزل آلا رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). (سومین همایش ملی کشاورزی، آبزیان و غذا: بوشهر، 28-29 آذرماه 1392).

 

67- تأثیر تأخیر در یخ گذاری بر روی ترکیبات لاشه ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspius). (سومین همایش ملی کشاورزی، آبزیان و غذا: بوشهر، 28-29 آذرماه 1392).

 

68- اثر پودر ولیک سرخ بر رشد، تغذیه و رنگ پذیری ماهی سوروم. اولین همایش ملی آبزیان و توسعه آبزی پروری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز (14 و 15 بهمن 1393).

 

 

 

تدوین استانداردهای آموزشی :

 

- تدوین استاندارد آموزش شغل : متصدی واحد پرورش میگو. (سازمان فنی و حرفه‌ای کشور، گروه شغلی کشاورزی (امور دامی و آبزیان) کد ملی آموزش شغل : 1/19/1312 ، تاریخ تدوین استاندارد : 1/4/90 ،      تاریخ اعتبار استاندارد : 1/6/94).

 

- تدوین استاندارد آموزش شغل : متصدی پرورش صدف‌های خوراکی. (سازمان فنی و حرفه‌ای کشور، گروه شغلی کشاورزی (امور دامی و آبزیان) کد ملی آموزش شغل : 1/26/1312 ، تاریخ تدوین استاندارد : 1/6/90 ،      تاریخ اعتبار استاندارد : 1/6/94).

 

 - تدوین استاندارد آموزش شغل : متصدی واحد پرورش صدف‌های مرواریدساز. (سازمان فنی و حرفه‌ای کشور، گروه شغلی کشاورزی (امور دامی و آبزیان) کد ملی آموزش شغل : 1/29/1312 ، تاریخ تدوین استاندارد : 1/6/90 ،  تاریخ اعتبار استاندارد : 1/6/94).

 

 

 

طرح های تحقیقاتی :

الف) مجری :

- بررسی ارزش غذایی و خصوصیات ارگانولپتیک ماهی های قزل آلای رنگین کمان تغذیه شده با جیره های حاوی مقادیر متفاوت پروتئین آرد سویا (1386) ، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل.

 

- مقایسه تاثیر برخی رنگدانه های گیاهی جیره بر فاکتورهای رشد، ایمنی، خون شناسی و رنگ پذیری بافت ماهی آزاد دریای خزر (Salmotrutta caspius) (1391) ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل.

 

- مقایسه تاثیر سطوح مختلف پربیوتیکهای A-max  وMOS جیره بر شاخص های رشد، بازماندگی و ترکیبات لاشه در بچه ماهی آمور(Ctenopharyngodon idella) پرورشی (1392) ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل.

 

- تعیین LC5096h و تاثیر فاز محلول نفت خام دریای خزر بر میزان القاء آنزیم‌های سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز به عنوان بیومارکر آلودگی نفتی در بچه ماهیان قره برون (Acipenser persicus) ، (1393)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل.

 

- اثر جایگزینی آرد ماهی با آرد سویا به همراه مکمل آنزیمی در جیره غذایی بر شاخص های رشد، بقا و قابلیت هضم ظاهری ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) . (رساله دکتری)

 

-  بررسی بیولوژی خامه ماهی با تاکید بر امکان پرورش آن در ایران (سمینار دکتری)

 

- بررسی مقایسه ای اثرات LHRH و آنتاگونیست دوپامین (Pimozide) در رسیدگی جنسی مولدین کپور معمولی(Cyprinus carpio) .(پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد)

 

- بررسی اثر نوترینت ها در چرخه تولیدات گرم آبی (سمینار کارشناسی ارشد)

 

- بررسی اثرات زمان یخ گذاری در نگاهداری میگو پس از صید(پروژه مقطع کارشناسی)

 

ب) همکار :

-  نتایج استفاده از غذاده های پاندولی جدید در پرورش قزل آلا (1385) ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل .

 

-  ارزیابی توجیه اقتصادی پرورش ماهیان گرمابی و سردآبی در استان مازندران (1385) ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل .

 

-  اثرات آرد سویا و مولتی آنزیم بر هیستوپاتولوژی دستگاه گوارش ، خون شناسی و ترکیبات سرمی ماهی       قزل آلای رنگین کمان(1388) ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل.

 

-  اثر جایگزینی آرد ماهی با آرد سویا بر ترکیب اسید چرب و تغییرات کیفی فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان (1388) ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.

 

 

 

سرپرستی پایان‌نامه‌های دانشجویی :

 

ردیف

عنوان

مقطع

دانشگاه

سال تحصیلی

سمت

کارشناسی‌ارشد

دکتری

راهنما

مشاور

1

تاثیر سطوح مختلف پربیوتیک مانان الیگوساکارید بر شاخص های رشد ، بازماندگی ، ترکیبات لاشه و تراکم لاکتوباسیلهای روده در بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhyncus mykiss)

×

 

آزاد اسلامی واحد بابل

89 90

×

 

2

اثر سطوح مختلف پروبیوتیک باکتوسل بر شاخصهای رشد ، درصد بقاء ، ترکیب لاشه و فلور میکروبی روده فیل ماهی جوان (Huso huso)

×

 

آزاد اسلامی واحد بابل

89 90

×

 

3

تاثیر سطوح مختلف زئولیت موجود در جیره غذایی بر شاخص های رشد ، بازماندگی و ترکیبات       لاشه در بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhyncus mykiss)

×

 

آزاد اسلامی واحد بابل

89 90

×

 

4

تأثیر سطوح مختلف پربیوتیک مانان الیگو ساکارید بر شاخص های رشد، بازماندگی، ترکیبات لاشه و  تراکم لاکتوباسیلهای روده در فیل ماهی جوان (Huso huso) پرورشی

×

 

آزاد اسلامی واحد بابل

89 90

×

 

5

اثر ویتامین E و ریبو فلاوین بر رشد ، بقاء و    فاکتور های خونی ماهی انگشت قد کپور پرورشی (Cyprinus carpio)

×

 

آزاد اسلامی واحد لاهیجان

89 90

 

×

6

اثر رنگدانه های آستاگزانتین، لوتئین و              فلفل دلمه ای قرمز بر رشد، رنگ پذیری و فاکتورهای ایمنی قزل آلای رنگین کمان              (Oncorhynchus mykiss)

×

 

آزاد اسلامی واحد لاهیجان

89 90

 

×

7

مقایسه اثر برخی جیره های گیاهی مختلف بر میزان رشد و بازماندگی و ارزش غذایی گاماروس

آب شیرین  (Gammarus pulex)

×

 

آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

89 90

 

×

8

اثرات رژیم غذایی حاوی کارتنوییدها (آستاگزانتین و بتاکاروتن) روی رشد، بقاء و رنگی شدن ماهی رزی بارب (Pntius cochonius )

×

 

آزاد اسلامی واحد بابل

89 90

 

×

9

تاثیر تاخیر در یخ گذاری بر روی ترکیب و کیفیت لاشه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

×

 

آزاد اسلامی واحد قائم شهر

89 90

 

×

10

تاثیر سطوح مختلف پری بیوتیک مانان الیگو ساکارید و بتا گلوکان بر شاخص های رشد ، بازماندگی و برخی پارامترهای ایمنی در بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhyncus mykiss)

×

 

آزاد اسلامی واحد بابل

89 90

 

×

11

تاثیر سطوح مختلف پربیوتیک مانان الیگوساکارید بر فاکتورهای رشد، بازماندگی ، تغذیه و برخی پارامترهای خون شناسی ماهیان آمور جوان (Ctenopharyngodon idella)

×

 

آزاد اسلامی واحد بابل

89 90

×

 

12

استفاده بهینه از پروتئین هیدرولیز شده سر ماهی سر گنده به عنوان محیط کشت پایه

استافیلوکوکوس اورئوس

×

 

آزاد اسلامی واحد بابل

89 90

×

 

 

13

تاثیر تاخیر در یخ گذاری بر کیفیت لاشه ماهی کپور سرگنده (بیگ هد)

×

 

آزاد اسلامی واحد بابل

90 - 91

×

 

 

14

ارزیابی بازار مصرف آبزیان و فرآورده های شیلاتی در شهر بهشهر

×

 

آزاد اسلامی واحد بابل

90 - 91

 

×

15

اثر ترکیبی نایسین Z و آویشن شیرازی بر رفتار باکتری Listeria monocytogenese در محیط گوشت چرخ شده کیلکای معمولی

×

 

آزاد اسلامی واحد بابل

90 - 91

×

 

16

تاثیر سطوح مختلف پربیوتیک  A-maxبر شاخص های رشد، بازماندگی و ترکیبات لاشه بچه ماهیان کلمه(Rutilus rutilus caspius)

×

 

آزاد اسلامی واحد بابل

90 - 91

×

 

17

تاثیر سطوح مختلف پربیوتیک  A-maxبر شاخص های رشد، بازماندگی و ترکیبات لاشه بچه ماهی آمور(Ctenopharyngodon idella)

×

 

آزاد اسلامی واحد بابل

90 - 91

×

 

18

بررسی تنوع گونه های ماهیان در مصب رودخانه خیرود

×

 

آزاد اسلامی واحد بابل

90 - 91

 

×

19

تاثیر استفاده از زیره (Bunium persicum boiss) و سدیم استات بر زمان ماندگاری فیله ماهی فیتوفاگ (Hypophtalmichthys molitirix) و روند رشد باکتری (Listeria monocytogenes) در دمای 4 درجه سانتیگراد

×

 

آزاد اسلامی واحد بابل

90 - 91

×

 

20

ارزیابی مخلوط سوسپانسیون باسیلوس های پروبیوتیکی و مخمر نانوایی ساکرومایسیس سرویزیا از طریق مکمل سازی آرد امعاء و احشاء ماهی در تغذیه لارو کپور معمولی

×

 

آزاد اسلامی واحد بابل

90 - 91

 

×

21

بررسی مقایسه ای اثر پودر زردچوبه (Curcuma longa) و پودر سیر (Allium sativum) در جیره غذایی بر روی برخی از فاکتورهای خونی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio )

×

 

آزاد اسلامی واحد بابل

90 - 91

 

×

22

بررسی پویایی جمعیت و برخی پارامترهای بیولوژیک کیلکای معمولی

 Clupeonella cultriventris caspia

در ساحل جنوبی دریای خزر (بابلسر) در سال 1390

×

 

آزاد اسلامی واحد بابل

90 - 91

×

 

23

تاثیر پربیوتیک جیره A-max بر شاخص های رشد، تغذیه و بازماندگی شاه میگوی چنگال باریک (Astacus leptodactylus)

×

 

آزاد اسلامی واحد بابل

90 - 91

×

 

24

اثر ویتامین C بر روی فاکتورهای رشد و بقای ماهی انگشت قد کپور پرورشی (Cyprinus carpio)

×

 

آزاد اسلامی واحد قائم شهر

90 - 91

 

×

25

تاثیر سطوح مختلف بایومین ایمبو بر شاخص های رشد ، تغذیه و بازماندگی ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhyncus mykiss)

×

 

آزاد اسلامی واحد بابل

90 - 91

 

×

26

تاثیر سطوح مختلف پربیوتیک Biomin P.E.P 1000 بر شاخص های رشد، بازماندگی و ترکیبات لاشه در بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhyncus mykiss)

×

 

آزاد اسلامی واحد بابل

90 - 91

 

×

27

تاثیر سطوح مختلف پربیوتیک  A-maxبر شاخص های رشد، بازماندگی و ترکیبات لاشه بچه ماهیان کپور معمولی(Cyprinus carpio)

×

 

آزاد اسلامی واحد بابل

90 - 91

×

 

28

تأثیرتأخیر در یخ گذاری بر روی ترکیب و کیفیت لاشه ماهی کلمه

(Rutilus rutilus caspius)  

×

 

آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

91 - 92

×

 

29

تاثیر سطوح مختلف پربیوتیک ای-مکس بر کارایی رشد، بقا، ترکیبات لاشه و تغذیه ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frissi kutum) 

×

 

آزاد اسلامی واحد بابل

91 - 92

×

 

30

استفاده بهینه از پروتئین هیدرولیز شده ضایعات ماهی فیتوفاگ به عنوان محیط کشت پایه آئروموناس هیدروفیلا

×

 

آزاد اسلامی واحد قائمشهر

91 - 92

 

×

31

تاثیر نانو ذره آهن خنثی بر فاکتورهای رشد و فاکتورهای خونی قزل‌آلای رنگین کمان

(Oncorhynchus mykiss)

×

 

آزاد اسلامی واحد بابل

91 - 92

×

 

32

مقایسه اثر رنگدانه های آستاگزانتین و لبو

 (Beta vulgaris conditiva) بر شاخص‌های رشد، رنگ‌پذیری بافت و فاکتورهای خونی

 ماهی قزل‌‌آلای رنگین کمان

 (Oncorhynchus mykiss)

×

 

آزاد اسلامی واحد بابل

91 - 92

×

 

33

تاثیر سطوح مختلف ترکیب فایتوژنیک Biomin P.E.P 1000 بر شاخص های رشد، تغذیه و بقای بچه ماهی آمور (Ctenopharyngodon idella)

×

 

آزاد اسلامی واحد بابل

91 - 92

×

 

34

سنتز هیدروکسی آپاتیت به عنوان جایگزین بافت استخوان از استخوانهای تون ماهی  هوور (Katsowonus pelamis) در تیمارهای حرارتی مختلف

×

 

آزاد اسلامی واحد بابل

91 - 92

×

 

35

مقایسه تاثیر سطوح مختلف پروبیوتیک پری‌مالاک و پری‌بیوتیک فرمکتو و تلفیق آنها در جیره غذایی بر شاخص‌های رشد، تغذیه و بازماندگی

 بچه ماهی قزل‌آلای رنگین کمان

(Oncorhynchus mykiss)

×

 

آزاد اسلامی واحد بابل

91 - 92

×

 

36

تاثیر جایگزینی آرد ضایعات طیور با غذای تجاری بر فاکتورهای رشد، بازماندگی و ترکیبات لاشه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

×

 

آزاد اسلامی واحد بابل

91 - 92

×

 

37

تاثیر سطوح مختلف سین بیوتیک با نام تجاری بایومین ایمبو بر عملکرد رشد، بازماندگی ، کیفیت آب محیط پرورش و برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون در ماهی اسکار

×

 

آزاد اسلامی واحد بابل

91 - 92

 

×

38

تاثیر سطوح مختلف ترکیب پروبیوتیک با نام تجاری  Aquastar Growout بر شاخص‌های رشد، بازماندگی و ترکیبات لاشه در

بچه ماهی قزل‌آلای رنگین کمان پرورشی

(Oncorhynchus mykiss)

×

 

آزاد اسلامی واحد بابل

91 - 92

 

×

39

تاثیر سطوح مختلف پروبیوتیک باکتوسل بر برخی شاخص‌های رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه در ماهی کپور پرورشی (Cyprinus carpio)

×

 

آزاد اسلامی واحد بابل

91 - 92

 

×

40

بررسی تبار شناسی رفتگر ماهی کرمانشاه (Oxynoemacheilus kermanshahensis) در حوضه آبریز دجله و فرات (رودخانه بوجین) مبتنی بر تحلیل DNA

×

 

آزاد اسلامی واحد بابل

91 - 92

 

×

41

تاثیر سطوح مختلف ترکیب پروبیوتیک باکتوسل بر شاخص‌های رشد، بازماندگی و ترکیبات لاشه در بچه ماهی آمور (Ctenopharyngodon idella)

×

 

آزاد اسلامی واحد بابل

91 - 92

 

×

42

تاثیر تاخیر در یخ گذاری بر روی ترکیب و کیفیت لاشه حلوا سیاه (Parastromateus niger)

×

 

آزاد اسلامی واحد سوادکوه

91 - 92

 

×

43

بررسی قابلیت تغذیه شبانه روزی ماهی قزل آلای رنگین کمان )  (Oncorhynchus mykissتوسط دستگاه غذاده پاندولی با مکانیزم جدید ( N.D.F)

×

 

آزاد اسلامی واحد بابل

91 - 92

 

×

44

بررسی اثر عصاره آبی، اتانولی و متانولی گل محمدی بر روی فعالیت باکتری اشریشیا کلای در فیله چرخ شده ماهی تیلاپیا

×

 

آزاد اسلامی واحد بابل

92 - 93

 

×

45

تاثیر غلظت‌های مختلف کیتوزان استخراج شده از پوسته میگو بر شاخص‌های رشد، بقا، تغذیه و فاکتورهای خونی در ماهی سیلور دالر

 (Metynnis argentus)

×

 

آزاد اسلامی واحد بابل

92 - 93

 

×

46

بررسی اثر مهاری نانو نایسین و نایسین آزاد بر باکتری استافیلوکوک اورئوس تلقیح شده بر فیله فیل ماهی (Huso huso)

×

 

آزاد اسلامی واحد بابل

92 - 93

 

×

47

تعیین زمان ماندگاری کیلکای پخته شده در شیر در دمای 4 درجه سانتی‌گراد

×

 

آزاد اسلامی واحد بابل

92 - 93

 

×

48

بررسی تنوع گونه‌ای و الگوی پراکنش جنس شاه کولی (Alburnus sp.) در رودخانه های استان‌های ایلام و چهارمحال و بختیاری

×

 

آزاد اسلامی واحد بابل

92 - 93

 

×

49

تاثیر غلظت‌های مختلف کیتوزان استخراج شده از پوسته میگو بر شاخص‌های رشد، بقا، تغذیه و فاکتورهای خونی و مقاومت ماهی کپور معمولی

 (Cyprinus carpio) در برابر استرسهای محیطی

×

 

آزاد اسلامی واحد بابل

92 - 93

×

 

50

تاثیر غلظت‌های مختلف کیتوزان استخراج شده از پوسته میگو بر شاخص‌های رشد، بقا، تغذیه و فاکتورهای خونی و مقاومت ماهی پاکو

 (Piaratus mesopotamicus) در برابر استرسهای محیطی

×

 

آزاد اسلامی واحد بابل

92 - 93

×

 

51

بررسی تاثیر آلودگی پساب کارخانه چوب بر فون ماکروبنتوزهای رودخانه کسیلیان با استفاده از شاخص‌های زیست محیطی